Právní služby

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména pak v následujících oblastech:

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • příprava veškerých procesních podání v trestním řízení

OBČANSKÉ PRÁVO

 • kompletní smluvní agenda (sepisování smluv, připomínkování a revize smluv, právní pomoc klientům v rámci kontraktačního procesu)
 • sepisování právních analýz a stanovisek
 • sepisování dalších listin právního charakteru

PRÁVO K NEMOVITOSTEM

 • komplexní právní servis při převodu nemovitostí (sepis smluv – kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, dohody o převodu členských práv a povinností v bytových družstvech apod.)
 • příprava podání na katastrální úřady, účast při podpisu smluv

PRACOVNÍ PRÁVO/PRÁVA ZE SLUŽEBNÍCH POMĚRŮ

 • příprava veškeré pracovně právní dokumentace – pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), interní předpisy apod.
 • vznik, změny a ukončení pracovního poměru (dohoda, okamžité zrušení, výpověď, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou, konkurenční doložky, kvalifikační dohody, dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty)
 • problematika neplatného rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru (odstupné, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání)
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele či zaměstnance
 • mzdová problematika
 • kolektivní vyjednávání

PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 • kompletní administrace veřejných zakázek pro zadavatele
 • poradenství a zpracování zadávacích dokumentací
 • poradenství a zpracování nabídek pro dodavatele
 • komplexní ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • zastupování v přestupkovém nebo jiném správním řízení
 • podávání správních žalob a zastupování v rámci správního soudnictví
 • uplatňování nároků na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem

OBCHODNÍ PRÁVO

 • obchodní závazkové vztahy
 • zastupování v řízení před rejstříkovým soudem
 • zakládání, rušení, likvidace a změny obchodních korporací
 • správa obchodních korporací
 • přeměny obchodních korporací
 • cenné papíry

DAŇOVÉ PRÁVO

 • zastupování daňových subjektů v daňovém řízení před finančním úřadem
 • zastupování daňových subjektů při podávání navazujících správních žalob

Velká část naší činnosti spočívá v poradenství a také v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních řízení a ve všech výše uvedených oblastech práva. Ve všech výše uvedených oblastech jsme připraveni sepsat příslušná procesní podání – žaloby, odvolání, dovolání, ústavní stížnost, proto nás neváhejte kontaktovat na info@herczeg-pohorsky.cz.